İç Denetim Sistemini Kurulması

Günümüzün ekonomik koşullarında risklerin yönetimi oldukça önem kazanmış bulunmaktadır. Kanun koyucu, kredi veren kuruluşlar, yatırımcılar, satıcılar ve müşteriler için irtibatlı oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. Faaliyetleri genişleyen ve iş hacmi artan şirketlerde iç kontrol sisteminin oluşturulması ve işlerliğinin sağlanması daha da önemli hale gelmektedir.

İç kontrol sistemi, kurumunuzun büyüme ve gelişme süreçlerinin kontrol edilebilir bir ortamda gerçekleşmesine, çalışmalarını profesyonel ve kurumsal bir yapıda yürütmesine yardımcı olacaktır.

Şirketlerin kurumsallaşması ve risklerin ölçülmesi bakımından iç kontrol sisteminin kurulması yanında sürekli denetimi de büyük önem taşımaktadır.

İÇ DENETİM SİSTEMİNİN AMACI

İç denetim faaliyeti, bilgilerin güvenilirliğini ve doğruluğunu, işletmenin politikalarına ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğunu, kaynakların ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ve işletmenin belirlediği faaliyet hedefleri ve amaçlarına uygunluğunu inceleyip denetler, tespit ve önerileri içeren raporlarla işletme yönetimini bilgilendirir, kararlarına yön verir.

İÇ DENETİM SİSTEMİNİN KURUMUNUZA KATKILARI:

 • Dahili işlemlerde doğruluk, kontrol ve disiplini sağlayacaktır.
 • İşletmenin varlıklarının emniyet altına alınmasını ve kontrol edilmesini temin edecektir.
 • İşletmenin gelirlerinin takibi ile kayıtlara doğru bir şekilde intikal etmesini sağlayacaktır.
 • Yapılan tüm giderlerin uygun bir şekilde takibini ve onaylanmasını düzenlenecek, kaynaklar ekonomik ve verimli kullanılacaktır.
 • Tahsilâtların ve ödemelerin prosedürlere uygun bir düzende ve kontrollü olarak işlemesini sağlayacaktır.
 • Mevcutların, alacakların ve borçların fiili durumlarının kayıtlarla mutabık olmasını temin edecektir.
 • İşletmenin bütün faaliyetlerinin doğru bir şekilde kayıtlara intikal etmesini sağlayacaktır.
 • Dolayısıyla kayıtların mali tabloların hazırlanması için güvenilir bir baz teşkil etmesini sağlayacaktır.
 • Şirket risklerinin kontrol altına alınacaktır.
 • Hataların küçük iken tespit edilerek, büyük bir problem haline gelmeden çözülecektir.
 • İşletme masumca bir hatanın veya planlı bir yolsuzluğun vereceği zarardan korunacaktır.
 • Finansal raporlamalarda güvenilirlik sağlanacaktır.

İÇ DENETİM SİSTEMİNİN AŞAMALARI:

İç Denetim Sistemi’nin aşamaları şunlardır:

 • Birinci aşamada şirketin mevcut durumu tespit edilir. Mevcut prosedür ve yönetmelikler var ise yeterlilikleri kontrol edilip revize edilir.
 • İş akış diyagramları oluşturulur. İş akış sürecinde karşılaşılabilecek riskler, işletme düzeyinde ve aktivite düzeyinde belirlenerek analiz edilir.
 • İç kontrol kriterleri oluşturulur
 • İç kontrol kriterlerinin onaylanır.
 • Süreç içinde çalışanlar iç denetim hakkında bilgilendirilir.
 • İç kontrol sisteminin etkin ve verimli çalışıp çalışmadığı incelenip, periyodik olarak iç kontrol kriterlerinin uygulanmasına ilişkin fiili kontroller yapılarak tespit ve önerileri kapsayan raporlamalar yönetime sunulur.